ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA MNP - CZEKAJĄ NA CIEBIE PROMOCJE I KODY RABATOWE

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Narodowego w Poznaniu

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1.

 1. Sklep internetowy (e-sklep) Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Właścicielem Sklepu jest: Muzeum Narodowego w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań NIP: 777-00-06-321, email: sklep@mnp.art.pl tel. 61 8568 021, (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora.
 5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 6. Do wszystkich produktów oferowanych w Sklepie Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada tytuł prawny.

§ 2.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu,
 3. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://sklep.mnp.art.pl,
 4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 5. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru tylko i wyłącznie z uwagi na różną konfiguracje sprzętu komputerowego Sprzedawcy i Klientów,
 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów,
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8; nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4.

Ceny i oferty promocyjne

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane w Rozdziale II §6 niniejszego Regulaminu.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.

Rozdział II

Składanie i realizacja zamówienia

§ 1.

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie.
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z Regulaminem.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia, łączna cena brutto, sposób i termin zapłaty, sposób i termin realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, informacja konsumencka.
 8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 9. Po  przygotowaniu  zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 10. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 11. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
 12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.

§ 2.

Sposób płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,
 2. dopuszcza się inne formy płatności udostępniane przez Sklep.
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3.

Termin płatności

 1. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, złożone zamówienia będą automatycznie anulowane. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
 4. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia przez Klienta, Sprzedawca może podjąć starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności skontaktować się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie zostanie anulowane.

§ 4.

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 7 dni, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy[1].
 3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 4. Dowodem zakupu dla Klientów jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 5.

Korekta zamówienia

 1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.
 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@mnp.art.pl i kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. 61 8568 021 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6.

Sposób i koszty dostawy towaru

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 1. odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
 2. dostawa za pośrednictwem dostępnej firmy kurierskiej / Poczty Polskiej – koszt dostawy zostaje określony każdorazowo w momencie konfiguracji zamówienia.
 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi inaczej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Rozdział III

Odpowiedzialność za towar i reklamacja

§ 1.

Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia[2]).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 2. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 2. żądać usunięcia wady,
 3. żądać obniżenia ceny[3],
 4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie[4].
 1. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni od poinformowania go o wadzie rzeczy.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy[5] reklamowany Towar na adres: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Dział Handlowy, al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań.
 3. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii faktury VAT/paragonu fiskalnego lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 61 8 568 021 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 2.

Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
 1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu,
 2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 1. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię faktury VAT/paragonu fiskalnego lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 4. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 5. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Muzeum Narodowe  w Poznaniu Dział Handlowy, al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań.
 6. Towar w miarę możliwości należy odesłać w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 7. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup lub na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 8. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 9. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Rozdział IV

Postanowienia wspólne

§ 1.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Sprzedawca przetwarza udostępnione przez Klienta dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w szczególności w związku z: potwierdzeniem otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia, potwierdzeniem otrzymania płatności za zamówiony towar, wysyłką towaru, ewentualnym dochodzeniem roszczeń przez Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru lub tych związanych z gwarancją.
 3. W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich swoich poniższych danych osobowych
 1. imienia i nazwiska lub firmy, pod którą działa,
 2. adresu korespondencyjnego lub adresu, na który zostanie wysłane zamówienie,
 3. numeru telefonu,
 4. adresu e-mail.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Odmowa udostępnienia swoich danych osobowych przez Klienta będzie skutkowała niemożnością złożenia zamówienia w sklepie internetowym, a tym samym uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca stosuje adekwatne środki ochrony danych osobowych, które zostały mu udostępnione przez Klienta.
 3. Sprzedawca na stronie internetowej www.mnp.art.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”) udostępnia poniższe dokumenty, w których znajdują się wymagane przepisami prawa szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta:
 1. „Polityka prywatności Muzeum Narodowego w Poznaniu” – jest to dokument zawierający podstawowe informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu, jak i również o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisów internetowych Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 2. „Klauzula informacyjna dla strony umowy z Muzeum Narodowym w Poznaniu” – jest to informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych wszystkich podmiotów, z którymi Muzeum Narodowe w Poznaniu wchodzi w relacje umowne.

§ 2.

Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3.

Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów: informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty.
 4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

REGULAMIN PROMOCJI CENOWYCH

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.
 2. Promocją cenową są objęte produkty oferowane w zakładce „Promocje”.
 3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie www.sklep.mnp.art.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 5. Oferta promocyjna
 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminów Sprzedawcy.
 4. Czas trwania oferty

Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 1. Uczestnicy
 2. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:
 1. zaakceptują postanowienia regulaminów zakupów Sprzedawcy,
 2. w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.
 1. Opis oferty promocyjnej
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

………………., dn………….20…. r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:                

Data nabycia towaru …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr paragonu/faktury …………………………………………………………………………………………………………………………

Nr karty gwarancyjnej ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogólna wartość towaru …………………………        zł        

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………………………………………………………………….

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

………………………………….. …………………..

(czytelny podpis reklamującego)

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………..

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 9

61-745 Poznań

email: sklep@mnp.art.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

[tylko  jeżeli  formularz  jest  przesyłany  w

wersji papierowej]

Data …………………………………………………….

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4 do Regulaminu

INFORMACJA KONSUMENCKA

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje:

1. Dane sprzedającego

Muzeum Narodowe w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, email sklep@mnp.art.pl, tel. (+48) 61 8 568 021.

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

2. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: produkty opisane w Sklepie internetowym.

3. Cena

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

4. Zasady płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,
 2. dopuszcza się inne formy płatności udostępniane przez Sklep.
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

5. Koszty i termin dostawy

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 1. odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
 2. dostawa za pośrednictwem dostępnej firmy kurierskiej / Poczty Polskiej – koszt dostawy zostaje określony każdorazowo w momencie konfiguracji zamówienia.
 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi inaczej.
 2. Towar wysyłany jest w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

7. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

–   bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,

– jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

9. Sposób reklamacji

A. Podstawa reklamacji

Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujący uprawniony jest – według własnego wyboru – do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

B. Prawa i obowiązki kupującego

Jeżeli w ocenie kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

 1. odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,
 2. wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,
 3. wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,
 4. podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. C – na adres kupującego oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym niezwłocznie kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żądania:

 1. obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,
 2. zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt kupującego.

10. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Odbiorca usług może zdecydować się na dochodzenie polubownego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą związanego ze sprzedażą towaru przed jednym ze stałych sądów polubownych specjalizujących się w sprawach konsumenckich, które to sądy działają przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, zgodnie z ich regulaminami.
 2. Odbiorca może skorzystać z postępowania mediacyjnego uregulowanego szczegółowo w przepisach art. 1831 – 18315 Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Odbiorca może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Odbiorcą a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

[1] Por. art. 5431 k.c

[2] Por. art. 5561 k.c. – 5563 k.c.

[3] Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

[4] Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

[5] Por. art. 5612 k.c. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu

Wybrane dla Ciebie

Zaproszenie na Wyspę Wielkanocną

2,50 
Dodaj do koszyka

teczka -Kenya Hara

15,00 
Dodaj do koszyka

Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznani

99,00 
Dodaj do koszyka

Informator do wystawy zaprezentowanej w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

15,00 
Dodaj do koszyka

Katalog do wystawy.

79,00 
Dodaj do koszyka

Kubek ceamiczny

16,00 
Dodaj do koszyka

Skarpetki Logo - ręce L (43-46)

21,50 
Dodaj do koszyka

Koszulka bawełniana Logo - męska L czarna - Malczewski

59,00 
Dodaj do koszyka

Skarpetki Logo - Pejzaż S (35-38)

23,00 
Dodaj do koszyka

Koszulka bawełniana Logo - męska S czarna - Malczewski

59,00 
Dodaj do koszyka

Allbum zbiorów

135,00 
Dodaj do koszyka

Gołuchowskie luoghi ritirati. Kolekcja rycin i rysunków Izabeli z Czartoryskich Działyńskich.

69,00 
Dodaj do koszyka

Katalog do wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu

70,00 
Dodaj do koszyka

Katalog do wystawy

250,00 
Dodaj do koszyka

Kubek ceramiczny

19,00 
Dodaj do koszyka

Torba - Claude Monet

49,00 
Dodaj do koszyka
Wyszukaj produkt
Newsletter MNP
Zapisz się na newsletter, aby otrzymać kod rabatowy na pierwszy zakup!
Skip to content